• 22, Lehto
 • 23, Office Innovations Finland OIF
 • 24, Aqua Clean
 • 3160, 3310, Difogic
 • 3160,3310, Perspektives ja Difogic Oy
 • 3162, 3165, Serfino Oy
 • 3164, Bluuni Oy
 • 3166, Codemo Oy
 • 3167, Dirica Group
 • 3168, OM Tuotanto Oy
 • 3169, Fanesis Oy
 • 320, Workplace Nordic
 • 3244,3258-59, Tapiolan Voimistelijat
 • 3251, Etelä-Suomen Talopalvelu Oy
 • 3254-3255, Meditax
 • 3256-3257, Tapiolan Tilipalvelu Oy
 • 3260, Rehokainen
 • 3261, Reach Finland
 • 3262, Sann Counsel
 • 3263, Fision
 • 3267, 3266, Formica IKI Oy
 • 3305-3306, Finnotive Oy
 • 3308, Opes Corporation Oy
 • 3311, HR Capitel Oy
 • 3313, JAL Holding Oy
 • 3314-3316, DE RIGO/Framexa
 • 3316, MH-Palvelut Oy
 • 3317,3319, HR Plus Oy
 • 3402, Localnet
 • 3403-3404, Ammattikirjanpito Aktiva Oy
 • 3405, 3407, Sebam Oy
 • 3408, Blue Energies
 • 3409, JK Lease Oy
 • 3410, Otto Kivi
 • 3411,3412, IMT First Oy
 • 3413, Exonite
 • 3416, Derigo Oy
 • 3417-3418, QHeat
 • 3419, Bertils Health Oy
 • 3501, Retailmix Oy
 • 3502, Learn2help
 • 3503, Louhio Anni
 • 3504, Emergy
 • 3505, TMI Anni Rysti, sh terapia, sielunhoito

3. krs

Eksyitkö reitiltä?
Me autamme.
050 478 2508

Aulapalvelu, Tom Flink

Tutustu koko kiinteistön pohjakarttaan

kappelikuja6.fi